หน้าหลัก พุทธสาวิกา ประวัติคุณแม่แก้ว ข้อวัตรปฏิบัติ ภาพกิจกรรม วิดีโอ ติดต่อเรา
 

อาคารปฏิบัติธรรมและที่พักอาศัย

ศาลาพุทธสาวิกาศรัทธาธรรม
ดูภาพขนาดใหญ่

เป็นอาคารสำหรับปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกพิธี และใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในโอกาสเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจำนวนผู้ปฏิบัติธรรมจะมีจำนวนมากเป็นพิเศษ พื้นที่ศาลาชั้นบนสามารถใช้เป็นที่พักได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีเครื่องปรับอากาศไว้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักภาวนาทุกท่านด้วย


กุฏิสันติธรรม
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิที่พักของคุณแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้กราบเรียนน้อมสร้างถวายเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา และเหล่าศิษย์ผู้เคารพรักคุณแม่แก้วทั่วฟ้าแดนสยามรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกจะได้เดินทางมาเคารพสักการะ สนทนาธรรมในโอกาสต่างๆ


กุฎิไม้1
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิไม้2
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิไม้3
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิไม้4
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิแม่ชีสมใจ บุญโสม
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเท่งเอี่ยม
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเยื้อน
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิน้าบังอร
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิพี่ปู
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเจ้เจง
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเซาะเอ็ง
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิหมอแมว
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิสุญญตาธรรม
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน1
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน2
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน3
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิกรรมฐาน4
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน5
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน6
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน7
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิกรรมฐาน8
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิกรรมฐาน9
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ มนสิชา-มาลี-อรุณา-แม่อนงค์
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเมตตาบารมี1-6
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิวิริยะบารมี1-4
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิธรรมทาน1-5
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิเรือนไม้แฝด
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิหมออรพิน
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิทานธรรม1-2
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิธารทิพย์1-5
ดูภาพขนาดใหญ่

อาคาร1
ดูภาพขนาดใหญ่

อาคาร2
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิสันติสุข
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ1
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ2
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ3-4
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิ5-6
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ7
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ8
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ9
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิ10
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ11-12
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิศีลบารมี1-5
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิทานบารมี1-5
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิ13
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ14
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ15
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ16
ดูภาพขนาดใหญ่กุฏิ17
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ18
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิ19
ดูภาพขนาดใหญ่

กุฏิมุกเวียงแก้ว
ดูภาพขนาดใหญ่ขุนเขาแห่งการปฏิบัติธรรม

ท่ามกลางขุนเขาที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านแม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ สังสรรค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่สวยงาม อบอวนไปด้วยความชุ่มชื่นมีบรรยากาศที่สงบเป็นสปายะเหมาะสำหรับการเจริญสมาธิ โดยสถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกานี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๔๔ ไร่ แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

๑. เรือนพัก จำนวน ๖๒ หลัง
๒. อาคารพักสองชั้น จำนวน ๒ หลัง รวม ๓๐ ห้อง
๓. เรือนน้ำปานะ จำนวน ๑ หลัง
๔. เรือนครัว จำนวน ๑ หลัง
๕. กุฎิสันติธรรม (เรือนไทยที่พักคุณแม่แก้ว) จำนวน ๑ หลัง
๖. ศาลาพุทธสาวิกา (ศาลาปฏิบัติธรรม) จำนวน ๑ หลัง
๗. ร้านค้าสวัสดิการ จำนวน ๑ หลัง

สถานธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่ พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคุณแม่แก้ว แม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และด้วยความเมตตาของคุณแม่แก้ว สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาแห่งนี้จึงมีแต่ความสงบ สะอาด พร้อมทั้งให้ความเบิกบานใจแก่ผู้มาเยือน ได้มาทำจิตให้มีสมาธิ และเบิกบานเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในชีวิต

วัตถุประสงค์ของการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนในชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาจิตใจแก่เยาวชนให้เข้าถึงศีลธรรมและจริยธรรม
๓. เป็นแหล่งรวมคุณธรรมจริยธรรมและความรักความเมตตา ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน
๔. เป็นสถานที่ให้ความสุขสงบและสันติแก่ผู้มีทุกข์ทั้งปวง
๕. ให้พุทธบริษัทได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ เรียนรู้การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และ ดับไปของกาลเวลา
๖. เพื่อพัฒนาสุขกายสุขภาพจิต
๗. เพื่ออบรมแนววิถีพุทธเข้าค่าย เป็นพุทธบุตรพุทธธิดา
๘. มีสถานที่แยกเป็นสัดส่วน แก่ผู้เข้ากรรมฐานโดยเฉพาะ
๙. จัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดปีภาพกิจกรรมสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

วัดไทยพุทธสาวิกา พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


ที่อยู่ : Buddhasawika, Sujata Bypass Rd.,Bodhgaya Buddh Gaya, Bihãr, India

โทร : +91 89692 03286
อีเมล์ : buddhasawika@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.buddhasawika.com/
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/buddhasawika.bodhgaya/
แผนที่เดินทาง

สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านกล้วย


ที่อยู่ : สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.บ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทร : 084-734-9903
อีเมล์ : buddhasawika6969@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.buddhasawika.com/
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/buddhasawika.baankluay/
แผนที่เดินทาง

สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี


ที่อยู่ : สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

โทร : 064-558-6825
อีเมล์ : buddhasawika6969@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.buddhasawika.com/
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013650285015
แผนที่เดินทาง


สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา - Buddhasawika Meditation Center
104/2 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 081-982-8937, 089-832-2529


อีเมล์ Email: buddhasawika6969@gmail.com
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี: สถานปฏิบัติธรรม พุทธสาวิกา
English Page: Buddhasawika Meditation Center
เฟสบุควัดไทยพุทธสาวิกา พุทธคยา อินเดีย: สถานธรรมพุทธสาวิกา พุทธคยา อินเดีย
เฟสบุคพุทธสาวิกาสาขา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี: พุทธสาวิกาบ้านไร่ อุทัยธานี
Youtube Channel: Buddhasawika Meditation Center


แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีแผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา สาขาบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา สาขาบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี